Державна екологічна інспекція України

Дії до виконання
Визначити склад і властивості всіх видів відходів, що утворюються при діяльності підприємства, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини
Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Забезпечити здійснення моніторингу місць утворення та зберігання відходів
Розробити інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідно до фактичного стану підприємства з урахуванням всіх джерел утворення викидів та обсягів викидів. Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням всіх джерел викидів
Забезпечити ведення первинного обліку кількості відходів, що утворюються на підприємстві за формою 1-ВТ в повному обсязі
Організувати ведення первинного обліку у сфері охорони атмосферного повітря
Не допускати здійснення викидів в атмосферне повітря від джерел викидів та джерел утворення викидів забруднюючих речовин без дозволу на викиди
Отримати дозвіл на спеціальне водокористування
Затвердити матеріали лісовпорядкування в установленому порядку центральними органами виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища
Забезпечити проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами
Забезпечити складання та подання статистичної звітності у сфері поводження з відходами
Надати до Інспекції таблиці «Характеристика джерел викиду» та «Характеристика джерел утворення» з документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Настасівка, вул. Першотравнева, буд. 3.
Укласти договори щодо утилізації всіх відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів у відповідності до вимог законодавства
Забезпечити складання статистичної звітності у сфері охорони атмосферного повітря
Надати інформацію щодо часу роботи стаціонарних джерел викиду: зварювальний апарат, токарний верстат, паливороздавальний пункт, 2 склади для зберігання зерна, навіс для зберігання зерна, склад для зберігання мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, місце стоянки та маневрування автотракторної техніки, їдальня за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Покровська Багачка, вул. Карла Маркса, буд.58 б, буд. 58 в з дати введення в експлуатацію об’єктів та обладнання по 16.07.2019 .
Затвердити матеріали базового лісовпорядкування
Забезпечити складання та подання декларації про утворення відходів підприємства згідно вимог чинного законодавства
Розробити технічні паспорти всіх видів відходів (ТПВ), що утворюються на підприємстві та погодити згідно вимог чинного законодавства
Усунути виявлене порушення, що полягає у недотриманні під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, а саме: виконувати підпункт 1.5 пункту 1 екологічних умов провадження планової діяльності висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності з видобування корисних копалин ВП «ШАХТА «ЛІСОВА» ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» від 10.08.2018 року №03.02-2018314284/2 щодо здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарним джерелом викидів №101 (проммайданчик №5) з дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин встановлених у п. 2.2 дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 04.08.2016 року №4624886601-3, повідомити про результати моніторингу за станом довкілля Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА відповідно до пункту 6.6 висновку.
Забезпечити здійснення контролю за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин
Запровадити контроль за кількістю та якістю стічних вод підприємства
Забезпечити складання в повному обсязі статистичної звітності у сфері охорони атмосферного повітря, водних ресурсів та поводження з відходами. Забезпечити здійснення розрахунку податкового зобов’язання з екологічного податку в повному обсязі відповідно з вимогами законодавства
Вжити заходи щодо попередження забруднення зливової поверхні території підприємства
Забезпечити отримання документів що посвідчують право користування земельними ділянками лісового фонду
Забезпечити проведення виробничого контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів підприємства в повному обсязі
Складати та подавати Статистичну звітність по формі 1-відходи
Укласти договори щодо видалення та утилізації всіх відходів
Місця тимчасового зберігання відходів обладнати відповідно вимог чинного законодавства
Забезпечити збирання, очищення та відведення зливових стоків з території підприємства у відповідності до вимог законодавства
Забезпечити проведення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел викидів на вміст оксидів вуглецю, вуглеводів та димності у відпрацьованих газах автомобілей підприємства
Розробити інвентаризацію відходів, що утворюються при діяльності підприємства
Забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення на теритрії підприємства
Не допускати порушення пожежної безпеки в лісах України.
Виконувати п. 6 «Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)» (далі – Порядок), затвердженого Постановою КМУ від 17.12.2012 №1221, а саме: подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця до Інспекції інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) відповідно до вимог вказаного Порядку.
Розробити проектну документацію на влаштування цеху з переробки мінеральної сировини з розділом ОВНС, погоджену згідно вимог чинного законодавства
Привести у відповідний стан та утримувати в належному стані очисні споруди біологічної очистки та інші водогосподарські споруди і технічні пристрої
Пройти технічне навчання і перевірку знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу: інженерно-технічного персоналу не менше одного разу на три роки; обслуговуючого персоналу, залучено-го до експлуатації установок очистки газу, не менше одного разу на рік.
Дотримуватись умов Дозволу на спеціальне водокористування
Забезпечити контроль за якісним станом підземних горизонтів та ґрунтів Розробити питомі балансові норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції
Статистичний звіт по формі 2-ТП повітря складати в повному обсязі
Здійснювати первинний облік щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з відпрацьованими мастилами (оливами), та подавати до Держекоінспекції інформації про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)
Місця тимчасового зберігання відходів обладнати у відповідності до вимог законодавства в повному обсязі
Вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються СВК «БАГАЧАНСЬКИЙ» по встановленій формі 1-ВТ.
Вжити достатні заходи з охорони земель
Суб’єкту господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність якого призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, подати декларацію про відходи за формою та в порядку, затвердженими ПКМУ №118.
Забезпечити здійснення розрахунку податкового зобов’язання з екологічного податку
Розробити інвентаризацію відходів, з урахуванням всіх видів відходів, що утворюються на підприємстві, відповідно до фактичного стану підприємства
Подати звіти про водокористування за формою №2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Мінприроди №78.
Забезпечити контроль за станом та впливом на ґрунти та підземні водоносні горизонти
Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку здійснювати відповідно з вимогами чинного законодавства
Подавати інформацію про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) за встановленою формою згідно Постанови КМУ №1221 від 17.12.2012
Проводити огляд ПГОУ для оцінки їх технічного стану не менше двох разів на рік, за результатами огляду складати акти за формою згідно з вимогами Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 року № 52. Копії актів надати до Інспекції.
Складати та подавати декларацію про кількість утворених відходів
Дотримуватись умов дозволу на спеціальне водокористування № 153/Пл/49д-18 від 01.02.2018р., а саме забезпечити дотримання зон суворого санітарного режиму водної свердловини, забезпечити наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу.
Заключити договір оренди водного об'єкту відповідно чинного законодавства
Зберігання та видалення відходів здійснювати відповідно до вимог екологічної безпеки
Забезпечити організацію охорони і захисту лісів шляхом здійснення комплексу заходів, спрямова-них на збереження лісів від пожеж, засмічень по-бутовим сміттям, незаконних рубок, пошкоджен-ня, захаращення, ослаблення та іншого шкідливо-го впливу, захист від шкідників і хвороб
Подати декларацію про відходи
Визначити склад і властивості відходів, які утворюються на підприємстві (провести інвентаризацію промислових відходів)
Розробити паспорт місця видалення відходів (паспорт МВВ)
провести роботи повязані із вжиттям підприємства на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря
винести в натуру І пояс зони санітарної охорони свердловини
облаштувати свердловину засобами вимірювальної техніки (водомірний лічильник)
Призначити відповідальних осіб у сфері поводження з відходами
Забезпечити проведення заходів для максимальної утилізації фільтрату, чи передачі його іншим підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів
Здійснювати контроль за експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин.