Державна служба якості освіти України

Нормативний документ Виявлені порушеня
Про вищу освіту 266
Про загальну середню освіту 102
Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад 85
Про освіту 83
Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів 17
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 11
Про дошкільну освіту 11
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 10
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти 10
Кодекс законів про працю України 10
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників 9
ро затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України 9
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році 9
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 7
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 7
Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування 6
Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 6
Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад 6
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти 5
Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти 5
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади 4
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти 4
Про професійно-технічну освіту 4
Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів 3
Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою 3
Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства 3
Питання запобігання та виявлення корупції 3
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти 3
Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад 3
Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки 2
Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку 2
Про колективні договори і угоди 2
Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 2
про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 2
Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів 2
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти 1
Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів 1
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 1
Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 1
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 1
Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти 1
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності 1
Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 1
Про Закон України "Про позашкільну освіту" 1
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 1
Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти 1
Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 1
Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу 1